ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
สมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


สมศ.
สทศ.
แพลน


ประชาสัมพันธ์


หลักสูตร “การเขียนโครงการยุคใหม่ แบบมุ่งผลลัพธ์”article

 

 

เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนา

หลักสูตร “การเขียนโครงการยุคใหม่ แบบมุ่งผลลัพธ์”

ความมุ่งหมายของการสัมมนา

1. เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหัวข้อสำคัญที่ควรปรากฏในโครงการ กิจกรรม

2. เพื่อแนะนำแนวทางการเขียนหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและหัวข้ออื่นๆ

3. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนงบประมาณโครงการ กิจกรรม เพื่อมุ่งประสิทธิภาพ

4. เพื่อแนะนำเครื่องมือการประเมินโครงการ

5. เพื่อแนะนำแนวทางการสรุปโครงการ กิจกรรม แบบมุ่งผลลัพธ์

 

รุ่นที่

กำหนดวันสัมมนา

สถานที่

จังหวัด

 

     

2

31 ส.ค.- 1 ก.ย. 2562

โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท

เชียงใหม่

 

     

4

14 - 15 ก.ย. 2562

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

สงขลา

 

ค่าสมัครท่านละ 2,500 บาท (อาหารกลางวัน + อาหารว่าง + วุฒิบัตร + เอกสาร + CD)                                                                                                                         

ติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์/LINE 097 – 9428272  โทรสาร 02 – 1609317  (อัตโนมัติ)

http://www.plan-training.com/ E-mail: attempt2@hotmail.com

 

 

 

 

หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21”article

 

   รับประกันความคุ้มค่า โดย เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่น (UK)

 เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนา

    หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

            ความมุ่งหมายของการสัมมนา

1. เพื่อส่งเสริมผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายงาน บุคลากร ให้มีเทคนิคและทักษะสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง

2. เพื่อมอบเครื่องมือและแนวทางการเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ให้สามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

3. เพื่อนำเสนอรูปแบบ แนวทางการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับยุคสมัย รองรับนโยบาย 4.0 และศตวรรษที่ 21

     

รุ่น

  วันสัมมนา

สถานที่

จังหวัด

 

     

 

 

 

 

   5  16 สิงหาคม 62 โรงแรมสวนดุสิต เพลส   กรุงเทพมหานคร
   6  30 สิงหาคม 62 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท           เชียงใหม่
         

 

   

 

                

 

ค่าสมัครท่านละ 1,200 บาท

(อาหารกลางวัน+อาหารว่าง+วุฒิบัตร+เอกสาร+CD)

ติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 097 – 9428272 

โทรสาร 02 – 1609317  (อัตโนมัติ)

http://www.plan-training.com/ E-mail: attempt2@hotmail.com

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 097 – 942 – 8272

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 1ข่าวประชาสัมพันธ์ 1 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่article

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการสัมมนา 

 

  สำหรับเครือข่ายภาคใต้และผู้สนใจ

เรื่อง “ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่

                     (แบบมุ่งเน้นผลลัพธ์)

          Improvement Plan for Result-based Management

  แผนพัฒนาคุณภาพเป็นคัมภีร์สำคัญของสถานศึกษา ที่ใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาอย่างมีทิศทาง ด้วยเหตุนี้เราจึงทำการสังเคราะห์ พัฒนา และสร้างเป็นหลักสูตร “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ (แบบมุ่งเน้นผลลัพธ์)” ที่ได้ผลและนำสู่การปฏิบัติได้จริง แก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการ และสามารถรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ข้อมูลอย่างรอบด้าน และนำพาสถานศึกษาสู่การเป็นองค์กรชั้นเลิศๆได้ต่อไป

รุ่น

วันสัมมนา

สถานที่

 

 2/2562

 

 3 - 4 สิงหาคม 2562  โรงแรมคริสตัล  หาดใหญ่

 

        ติดต่อสอบถามได้ที่ 097 - 942 - 8272  

                ติดต่อรับใบลงทะเบียนได้ที่ attempt2@hotmail.com                                         

 

นัดหมายการสัมมนา IQA รุ่น 6 หาดใหญ่.article

 

 

 

 

 

    ขอนัดหมายการสัมมนาหลักสูตร

เรื่อง "ระบบการประกันคุณภาพและการรายงานประเมินตนเอง ตามมาตรฐานใหม่ "            

พบกันที่

รุ่น

  วันสัมมนา

สถานที่

 6

 

4 - 5  พฤษภาคม 2562

 

ห้องหยาดเพชร

  ชั้น 8

 

 

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

 

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา  8.10 น.

 

เริ่มการสัมมนา 9.00 น.

  กรุณานำเอกสารประกอบการทำกิจกรรม

- แผนปฏิบัติการประจำปี

- แบบ ปพ. แบบ อบ.

- เครื่องคิดเลข      อย่าลืมนำมาด้วยนะครับ

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 097 – 942 - 8272

 

 

 

 

"ระบบการประกันคุณภาพและการรายงานประเมินตนเองตามมาตรฐานใหม่ปี 2561”article

    

 

เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาการสัมมนา

 หลักสูตร  

  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานชุดใหม่

     กิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ท่านจะได้

       1. สารนิทัศน์การประกันคุณภาพตาม มาตรฐานชุดใหม่

      2. การกำหนดคำสั่งแต่งตั้งเพื่อประกันคุณภาพภายใน

      3. การกำหนดค่าเป้าหมายรายมาตรฐานทั้ง 2 ระดับการศึกษา

      4. การเชื่อมโยงโครงการและงบประมาณให้สอดคล้องมาตรฐาน

      5. การใช้แบบบันทึกภาคสนามภายในเพื่อประกันคุณภาพ

      6. การจัดทำปฏิทินประกันคุณภาพภายในประจำปี (4 ไตรมาส)

      7. การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(ฉบับเต็มและฉบับย่อ)

พบกันที่ 

 

รุ่น

วันสัมมนา

สถานที่

จังหวัด

 

     
     

 

5

3 – 4 เม.ย. 62

โรงแรมสวนดุสิต เพลส

กรุงเทพฯ

6

4 – 5 พ.ค. 62

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

สงขลา

iii

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 097 – 942 - 8272

 

 

นัดหมายการสัมมนา การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ แบบมุ่งผลลัพธ์article

                        ขอนัดหมายการสัมมนา

เรื่อง “ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (แบบมุ่งผลลัพธ์) ” 

 รุ่น

วันสัมมนา

ห้อง

โรงแรม

 1

27 - 28 เม.ย.62

กาหลา

โรงแรมสวนดุสิต เพลส กทม.

 

        ท่านสามารถลงทะเบียนรับเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 8.20 – 8.55 น.

              อย่าลืม! นำเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพ(ฉบับเดิม) หรือแผนปฏิบัติการประจำปี

              และเครื่องคิดเลข  เพื่อใช้ประกอบการทำกิจกรรม

   

            รบกวนตรงต่อเวลาด้วยนะคะ

 

             สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 097 - 942 - 8272               

             

                          พบกันวันสัมมนานะคะ

      


 

เชิญร่วมการสัมมนา "การจัดทำดรรชนีสำรวจความพร้อมเพื่อประเมินคุณภาพตามมาตรฐานชุดใหม่"article

 

 

เชิญร่วมการสัมมนา หลักสูตร

"การจัดทำดรรชนีสำรวจความพร้อมเพื่อประเมินคุณภาพตามมาตรฐานชุดใหม่"

  

  ขอเชิญร่วมการสัมมนาหลักสูตร

 

  “การจัดทำดรรชนีสำรวจความพร้อมเพื่อประเมินคุณภาพตามมาตรฐานชุดใหม่”

 

     รุ่นที่ 7 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561  ณ โรงแรมเวสทินแกรนด์ จ.ราชบุรี

 

               สอบถามรายละเอียดได้ที่ 097-942-8272

 

นัดหมายการสัมมนา บริหารความเสี่ยงและดรรชนี EQA หาดใหญ่article

  

 

ขอนัดหมายการสัมมนา

 

เรียนท่านผู้ร่วมการสัมมนาทุกท่าน

 

   วันเสาร์ 8 กันยายน 2561 หลักสูตร  “การบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21”

  

   วันอาทิตย์ 9 กันยายน 2561 หลักสูตร “การจัดทำดรรชนีสำรวจความพร้อม เพื่อประเมินคุณภาพตามมาตรฐานชุดใหม่”

 

    ทั้ง 2 หลักสูตร เราพบกันที่ ชั้น 8 ห้องหยาดเพชร

   โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่  แล้วพบกันนะคะ

 

 

 

 

 

 

 

นัดหมายการสัมมนาพัฒนาศักยภาพครูผ่านกระบวนการประเมินตนเอง article

 ขอนัดหมายการสัมมนา

  การสัมมนาเรื่อง

         พัฒนาศักยภาพครูผ่านกระบวนการประเมินตนเอง

  พบกัน

  วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561

ห้องนพเก้า

โรงแรมลี การ์เด้นพลาซ่า  อ.หาดใหญ่

ท่านสามารถลงทะเบียนรับเอกสรได้ตั้งแต่เวลา 8.20  น.  เริ่มการสัมมนาเวลา  9.00 น.

 

     ติดต่อสอบถามได้ที่  097 – 942 – 8272 

เชิญร่วมการสัมมนา "พัฒนาศักยภาพครูผ่านกระบวนการประเมินตนเอง" รุ่นที่ 1article

 

  

 

เรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร  

 

       พัฒนาศักยภาพครูผ่านกระบวนการประเมินตนเอง

                     (Potential Development through Self-Assessment Process)

 

                หลักสูตรที่จะช่วยยกระดับคุณภาพบุคลากรสู่ครูมืออาชีพและสนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ ก้าวสู่มาตรฐานสากลได้เป็นอย่างดี 

       ขอบข่ายเนื้อหาหลักสูตรในครั้งนี้

 1. โครงสร้างรายงานการประเมินตนเอง (SAR ครู) ฉบับครูปฐมวัย ครูขั้นพื้นฐาน และฉบับบุคลากร

 2. เรียนร้การกำหนดเป้าหมายและแนวทางพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่ครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21

 3. เรียนรู้แนวทางการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพตนเองเพื่อเชื่อมต่อคุณภาพและมาตรฐานสากล

 4. เรียนรู้แนวทางการวิเคราะห์ศักยภาพตนเอง จากผลการประเมินเพื่อนำสู่การปรับปรุงพัฒนาตนเองในแต่ละปี

       เอกสารนวัตกรรมที่จะมอบให้ทุกท่านในครั้งนี้

1. แบบรายงานการประเมินตนเอง ฉบับครูปฐมวัย

2. แบบรายงานการประเมินตนเอง ฉบับครูขั้นพื้นฐาน

3. แบบรายงานการประเมินตนเอง ฉบับครูสายสนับสนุน/ครูฝ่ายงานบริหาร 

 

พบกันที่

รุ่น

  วันสัมมนา

สถานที่

 1

วันที่ 3 – 4  กุมภาพันธ์ 2561

โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 097 – 942 - 8272

 

 

หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]บริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
411/491 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10900
Tel : 097-9428272 Fax : 02-160-9317 Email : attempt2@hotmail.com