ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
สมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


สมศ.
สทศ.
แพลน


ประชาสัมพันธ์


นัดหมายการสัมมนา การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ แบบมุ่งผลลัพธ์article

                        ขอนัดหมายการสัมมนา

เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

           (แบบมุ่งผลลัพธ์) 

 รุ่น

วันสัมมนา

ห้อง

โรงแรม

 20

22 - 23 ก.พ. 63

 หยาดเพชร

เฟส 1 ชั้น 8

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

 

        ท่านสามารถลงทะเบียนรับเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 8.20 – 8.55 น.

          อย่าลืม! นำเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพ(ฉบับเดิม) หรือแผนปฏิบัติการประจำปี

              และเครื่องคิดเลข  เพื่อใช้ประกอบการทำกิจกรรม

   

            รบกวนตรงต่อเวลาด้วยนะคะ

 

             สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทรศัพท์/LINE  097 - 942 - 8272               

             

                          พบกันวันสัมมนานะคะ

      


 

หลักสูตร “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ แบบมุ่งผลลัพธ์” ปี 63article

  

เรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา

 หลักสูตร “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพยุคใหม่ แบบมุ่งผลลัพธ์”

ขอบข่ายเนื้อหาการสัมมนา

 1. การนำผลการประเมินคุณภาพสู่การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพฯ (ยุคใหม่)

 2. โครงสร้างและรูปแบบแผนพัฒนาคุณภาพ (ยุคใหม่)

 3. แนวทางการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ (ยุคใหม่)

 4. แนวทางการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (ยุคใหม่) 

 5. โครงสร้างแผนปฏิบัติการและหัวข้อการเขียนโครงการ/กิจกรรม (ยุคใหม่)

 6. แนวทางการสร้างตัวชี้วัดความสำเร็จในแผนพัฒนาคุณภาพฯ

 7. การวางแผนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ กิจกรรม (รองรับ สตง.) 

 8. การสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (ยุคใหม่)

 9. แนวทางการเตรียมตัวเพื่อประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก (รอบสี่)

รุ่นที่

กำหนดวันสัมมนา

สถานที่

จังหวัด

19

18 – 19 มกราคม 2563

โรงแรมสวนดุสิต เพลส

กรุงเทพฯ

20

1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

อำเภอหาดใหญ่

 

วิทยากร อ.อรรถพล จันทร์ชีวะ

ผู้ประสานงานเคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่น (UK) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบการศึกษา

และการประกันคุณภาพการศึกษา

 

ค่าสมัครท่านละ 2,500 บาท

(อาหารกลางวัน+อาหารว่าง+วุฒิบัตร+เอกสาร+CD)                                                                                                                          

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์/line 097 – 9428272

 โทรสาร 02 – 1609317 (อัตโนมัติ)

E-mail: attempt2@hotmail.com

 

 

เชิญร่วมการสัมมนา "การจัดทำดรรชนีสำรวจความพร้อมเพื่อประเมินคุณภาพตามมาตรฐานชุดใหม่"article

 

 

เชิญร่วมการสัมมนา หลักสูตร

"การจัดทำดรรชนีสำรวจความพร้อมเพื่อประเมินคุณภาพตามมาตรฐานชุดใหม่"

  

  ขอเชิญร่วมการสัมมนาหลักสูตร

 

  “การจัดทำดรรชนีสำรวจความพร้อมเพื่อประเมินคุณภาพตามมาตรฐานชุดใหม่”

 

                      รุ่นที่ 8  ในวันที่ 17  มกราคม 2563  

                    ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส กรุงเทพมหานคร

 

  ค่าสมัครท่านละ 1,200 บาท                                                                                         

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์/line 097 – 9428272 

โทรสาร 02 – 1609317 (อัตโนมัติ)

E-mail: attempt2@hotmail.com

 

นัดหมายสัมมนาการจัดทำดรรชนีสำรวจความพร้อมเพื่อประเมินคุณภาพตามมาตรฐานชุดใหม่article

 ขอนัดหมายการสัมมนา

  

 

เรียนท่านผู้ร่วมสัมมนา หลักสูตร

การจัดทำดรรชนีสำรวจความพร้อม

   เพื่อประเมินคุณภาพตามมาตรฐานชุดใหม่

  

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา  8.20  น.

      เริ่มการสัมมนา 9.00 น.

            (รบกวนตรงต่อเวลาด้วยนะคะ)

 

    โปรดนำ แผนปฏิบัติการประจำปี

                  เครื่องคิดเลข มาด้วยนะคะ

พบกันที่

รุ่น

  วันสัมมนา

ห้องสัมมนา

สถานที่

 8

17 มกราคม 63 ห้องกุมาริกา ชั้น 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  กรุงเทพฯ

 

     

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์/LINE

   097 – 942 - 8272

 

 

"ระบบการประกันคุณภาพและการรายงานประเมินตนเองตามมาตรฐานใหม่”article

    

 

เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาการสัมมนา

 หลักสูตร  

  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานชุดใหม่

     กิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ท่านจะได้

       1. สารนิทัศน์การประกันคุณภาพตาม มาตรฐานชุดใหม่

      2. การกำหนดคำสั่งแต่งตั้งเพื่อประกันคุณภาพภายใน

      3. การกำหนดค่าเป้าหมายรายมาตรฐานทั้ง 2 ระดับการศึกษา

      4. การเชื่อมโยงโครงการและงบประมาณให้สอดคล้องมาตรฐาน

      5. การใช้แบบบันทึกภาคสนามภายในเพื่อประกันคุณภาพ

      6. การจัดทำปฏิทินประกันคุณภาพภายในประจำปี (4 ไตรมาส)

      7. การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(ฉบับเต็มและฉบับย่อ)

พบกันที่ 

 

รุ่น

วันสัมมนา

สถานที่

จังหวัด

       

     
      8  8 - 9 กุมภาพันธ์ 2563   โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท

เชียงใหม่ 

 

     
     

 

iii

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ /Line 097 - 9428272

 

 

นัดหมายการสัมมนา IQA รุ่น 8 เชียงใหม่article

 

 

 

 

 

    ขอนัดหมายการสัมมนาหลักสูตร

เรื่อง "ระบบการประกันคุณภาพและการรายงานประเมินตนเอง ตามมาตรฐานใหม่ "            

พบกันที่

รุ่น

  วันสัมมนา

สถานที่

 8

 

8 - 9  กุมภาพันธ์ 2563

 

ห้องบอร์ดรูม

  ชั้น 2

 

 

โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จ.เชียงใหม่

 

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา  8.20 น.

 

เริ่มการสัมมนา 9.00 น.

  กรุณานำเอกสารประกอบการทำกิจกรรม

- แผนปฏิบัติการประจำปี

- แบบ ปพ. แบบ อบ.

- เครื่องคิดเลข      อย่าลืมนำมาด้วยนะครับ

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์/LINE 097 – 942 - 8272

 

 

 

 

หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21”article

 

   รับประกันความคุ้มค่า โดย เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่น (UK)

 เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนา

    หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

            ความมุ่งหมายของการสัมมนา

1. เพื่อส่งเสริมผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายงาน บุคลากร ให้มีเทคนิคและทักษะสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง

2. เพื่อมอบเครื่องมือและแนวทางการเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ให้สามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

3. เพื่อนำเสนอรูปแบบ แนวทางการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับยุคสมัย รองรับนโยบาย 4.0 และศตวรรษที่ 21

     

รุ่น

  วันสัมมนา

สถานที่

จังหวัด

 

     

 

 

 

 

   5  16 สิงหาคม 62 โรงแรมสวนดุสิต เพลส   กรุงเทพมหานคร
   6  30 สิงหาคม 62 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท           เชียงใหม่
         

 

   

 

                

 

ค่าสมัครท่านละ 1,200 บาท

(อาหารกลางวัน+อาหารว่าง+วุฒิบัตร+เอกสาร+CD)

ติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 097 – 9428272 

โทรสาร 02 – 1609317  (อัตโนมัติ)

http://www.plan-training.com/ E-mail: attempt2@hotmail.com

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 097 – 942 – 8272

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 1ข่าวประชาสัมพันธ์ 1 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่article

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการสัมมนา 

 

  สำหรับเครือข่ายภาคใต้และผู้สนใจ

เรื่อง “ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่

                     (แบบมุ่งเน้นผลลัพธ์)

          Improvement Plan for Result-based Management

  แผนพัฒนาคุณภาพเป็นคัมภีร์สำคัญของสถานศึกษา ที่ใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาอย่างมีทิศทาง ด้วยเหตุนี้เราจึงทำการสังเคราะห์ พัฒนา และสร้างเป็นหลักสูตร “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ (แบบมุ่งเน้นผลลัพธ์)” ที่ได้ผลและนำสู่การปฏิบัติได้จริง แก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการ และสามารถรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ข้อมูลอย่างรอบด้าน และนำพาสถานศึกษาสู่การเป็นองค์กรชั้นเลิศๆได้ต่อไป

รุ่น

วันสัมมนา

สถานที่

 

 2/2562

 

 3 - 4 สิงหาคม 2562  โรงแรมคริสตัล  หาดใหญ่

 

        ติดต่อสอบถามได้ที่ 097 - 942 - 8272  

                ติดต่อรับใบลงทะเบียนได้ที่ attempt2@hotmail.com                                         

 

นัดหมายการสัมมนา บริหารความเสี่ยงและดรรชนี EQA หาดใหญ่article

  

 

ขอนัดหมายการสัมมนา

 

เรียนท่านผู้ร่วมการสัมมนาทุกท่าน

 

   วันเสาร์ 8 กันยายน 2561 หลักสูตร  “การบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21”

  

   วันอาทิตย์ 9 กันยายน 2561 หลักสูตร “การจัดทำดรรชนีสำรวจความพร้อม เพื่อประเมินคุณภาพตามมาตรฐานชุดใหม่”

 

    ทั้ง 2 หลักสูตร เราพบกันที่ ชั้น 8 ห้องหยาดเพชร

   โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่  แล้วพบกันนะคะ

 

 

 

 

 

 

 

นัดหมายการสัมมนาพัฒนาศักยภาพครูผ่านกระบวนการประเมินตนเอง article

 ขอนัดหมายการสัมมนา

  การสัมมนาเรื่อง

         พัฒนาศักยภาพครูผ่านกระบวนการประเมินตนเอง

  พบกัน

  วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561

ห้องนพเก้า

โรงแรมลี การ์เด้นพลาซ่า  อ.หาดใหญ่

ท่านสามารถลงทะเบียนรับเอกสรได้ตั้งแต่เวลา 8.20  น.  เริ่มการสัมมนาเวลา  9.00 น.

 

     ติดต่อสอบถามได้ที่  097 – 942 – 8272 

หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]บริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
411/491 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10900
Tel : 097-9428272 Fax : 02-160-9317 Email : attempt2@hotmail.com