dot dot
dot
dot
dot
สมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletสาระเก็บมาฝาก


สมศ.
สทศ.
เคมบริดจ์ฯ
ผู้จัดการแพลน


เอกสารดาวน์โหลด
 
เอกสารเพื่อการพัฒนาครูและสถานศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เอกสารสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการ 10 ปี สมศ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารสำคัญจากสพฐ.
 
 
 
 
มาตรฐานและคู่มือการประกันคุณภาพภายใน (ปี ๒๕๕๕)

๔.๑๑ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สพฐ.ระดับปฐมวัย ฉบับใหม่ .pdf

๓.๑๕ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สพฐ. ระดับปฐมวัย ฉบับใหม่ ปี ๕๕.pdf

๒.คู่มือนำมาตรฐาน สพฐ.สู่การปฏิบัติ ระดับปฐมวัย.pdf

.คู่มือนำมาตรฐาน สพฐ. สู่การปฏิบัติ ระดับขั้นพื้นฐาน.pdf

 

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา

๒.คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา  19 มี.ค. 55 .pdf

๑.คู่มือการประมินคุณภาพภายนอก ระดับอาชีวศึกษา 19 มี.ค.55 )pdf

 

 

คู่มือและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก ( สมศ.)

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ( ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ )

 ๙.แบบสรุปข้อมูลสภาพทั่วไป เสนอต่อ สมศ. ให้ตรงประเด็น .doc

๘.แบบสรุปงบประมาณ เพื่อเสนอต่อ สมศ. โดยเฉพาะ.doc

๗.แบบตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบของครู.doc

๖.แบบสรุปผลการประเมินตนเอง( SAR) ย้อนหลัง ๓ ปี .doc

๕.ก.4 แบบกรอกข้อมูลผลการเรียนระดับสถานศึกษา .doc

๔.ก.3 แบบรับรองข้อมูลรายสถานศึกษา.doc

๓.ตารางสำรวจเพื่อจัดเอกสาร รับการประเมิน สมศ..doc

๒.แบบประเมินการเป็นลูกที่ดี.doc

๑. คู่มือ สมศ. รอบสาม การศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับล่าสุด 19 มี.ค. 55.pdf

 

 

 

 บริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
239/58 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 089-7888730 Fax : 02-512-1396 Email : attempt2@hotmail.com