ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
สมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


สมศ.
สทศ.
แพลน


ข่าวประชาสัมพันธ์ 2 article

 

 

 

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฏกระทรวงฯ ฉบับใหม่ ”

ความเป็นมาและความมุ่งหมายของการจัดสัมมนา

ตามที่รัฐบาลไทยได้กำหนดให้มีการปรับปรุงเนื้อหาของกฏกระทรวงว่าด้วยยการประกันคุณภาพการศึกษา และมีผลให้สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้อง พร้อมสำหรับการตรวจสอบจากต้นสังกัดและองค์กรภายนอก และเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับกระทรวงฯ บริษัท ไทย เ อ็มเอ็ม จำกัด องค์กรแห่งการพัฒนาระบบการศึกษาสากลจึงมุ่งเน้นที่จะนำองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพนี้มอบสู่สถานศึกษาไทย เพื่อสามารถนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติอย่างเข้าใจและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีต่อไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 

โทรศัพท์  097 - 9428272
โทรสาร     02  - 1609317 (อัตโนมัติ)
E-mail: attempt2@hotmail.com

วัน/เวลา/สถานที่ในการจัดสัมมนา

รุ่นที่     
รุ่นที่     

โปรดลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้
กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

 
ประชาสัมพันธ์

หลักสูตร "แนวคิดใหม่ในการวิจัยเพื่อการเรียนรู้" article
หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21” article
หลักสูตร "การเขียนโครงการยุคใหม่ แบบมุ่งผลลัพธ์" article
นัดหมายสัมมนา "การวิจัยเพื่อการเรียนรู้" article
นัดหมายการสัมมนา การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ แบบมุ่งผลลัพธ์ article
หลักสูตร “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ แบบมุ่งผลลัพธ์” ปี 63 article
เชิญร่วมการสัมมนา "การจัดทำดรรชนีสำรวจความพร้อมเพื่อประเมินคุณภาพตามมาตรฐานชุดใหม่" article
นัดหมายสัมมนาการจัดทำดรรชนีสำรวจความพร้อมเพื่อประเมินคุณภาพตามมาตรฐานชุดใหม่ article
"ระบบการประกันคุณภาพและการรายงานประเมินตนเองตามมาตรฐานใหม่” article
นัดหมายการสัมมนา IQA รุ่น 8 เชียงใหม่ article
ข่าวประชาสัมพันธ์ 1 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ article
นัดหมายการสัมมนา บริหารความเสี่ยงและดรรชนี EQA หาดใหญ่ article
นัดหมายการสัมมนาพัฒนาศักยภาพครูผ่านกระบวนการประเมินตนเอง article
เชิญร่วมการสัมมนา "พัฒนาศักยภาพครูผ่านกระบวนการประเมินตนเอง" รุ่นที่ 1 article
นัดหมายการสัมมนา หลักสูตรนิเทศการสอนยุคใหม่ แบบ 360 องศา article
การสัมมนาเรื่อง “การนิเทศการสอนยุคใหม่ แบบ 360 องศา” article
นัดหมายการสัมมนา หลักสูตรดรรชนี รุ่นที่ 3
หลักสูตรการจัดทำสารนิทัศน์เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา article
หลักสูตร การจัดทำ SAR ศูนย์พัฒนาเด็ก article
นัดหมายการสัมมนา หลักสูตรนิเทศการสอนยุคใหม่ แบบ 360 องศา article
การสัมมนาเรื่องการจัดทำคู่มือและการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา article
การสัมมนา เรื่องการจัดทแผนพัฒนาคุณภาพยุคใหม่ สำหรับโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็ก article
การสัมมนา SAR ระดับประถมและมัธยมศึกษา article
การติดตามชมวิดีทัศน์ บ.แพลนฯ
หลักสูตรใหม่ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก article
ขอนัดหมายการสัมมนา รุ่นที่ 2/2558 article
นัดหมายสัมมนา SAR ศูนย์พัฒนาเด็ก หาดใหญ่ article
การนัดหมายงานสัมมนาศูนย์พัฒนาเด็ก article
แจ้งยืนยันสถานที่การสัมมนา บ.แพลน
ข้อมูลที่โรงแรมใกล้งานสัมมนาแพลนฯ ในกรุงเทพฯ article
แจ้งข่าวการสัมมนา หัวข้อใหม่ articleบริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
411/491 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10900
Tel : 097-9428272 Fax : 02-160-9317 Email : attempt2@hotmail.com