ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
สมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


สมศ.
สทศ.
แพลน 

หลักสูตรที่ 1 “การจัดทำดรรชนีสำรวจความพร้อมเพื่อประเมินคุณภาพตามมาตรฐานชุดใหม่” รุ่นที่ 8 กรุงเทพฯ เรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาในวันที่ 17 มกราคม 2563 หลักสูตรที่ช่วยให้ท่านเตรียมความพร้อมในยการประเมินกับ สมศ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนใจ กรุณาติดต่อที่โทรศัพท์/line 097 – 9428272

 

หลักสูตรที่ 2 เรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ (แบบมุ่งเน้นผลลัพธ์)” โดยมีกำหนดการสัมมนาจำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 19 วันที่ 18 - 19 มกราคม 2563 โรงแรมสวนดุสิต เพลส กรุงเทพฯ และรุ่น 20 ในวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ หลักสูตรที่ช่วยให้ท่านกำหนดนโยบาย เพื่อเป็นทิศทาง พร้อมเทคนิคการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความเจริญ ก้าวหน้าขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนใจติดต่อที่โทรศัพท์/line 097 – 9428272

 

หลักสูตรที่ 3 เรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “ระบบประกันคุณภาพและการรายงานประเมินตนเองตามมาตรฐานใหม่” รุ่นที่ 7 วันที่ 25 - 26 มกราคม 2563 โรงแรมสวนดุสิต เพลส กรุงเทพฯ และ รุ่น 8 ในวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ หลักสูตรเพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์แบบของระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากพอสำหรับนำพาองค์กรสู่ความก้าวหน้าแบบยั่งยืน สนใจติดต่อที่โทรศัพท์/line 097 – 9428272

 

 

บริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
หน่วยงานเพื่อการพัฒนาและให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์     ด้านการบริหารจัดการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษามีผลงานการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ อเมริกา เยอรมัน รัสเซีย จีน เวียดนาม มาเลเซีย สปป.ลาว อินเดีย ภูฎาน ตุรกี รวมทั้งประสบการณ์จากการเป็น          ที่ปรึกษาโรงเรียน ชั้นนำในประเทศไทยทั้ง ๔ ภูมิภาคทั่วประเทศไทย       เรามุ่งนำนวัตกรรมและแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่ทันยุคทันสมัย          มอบสู่สถานศึกษาเพื่อความเข้มแข็งและเป็นเสิศด้านคุณภาพ
 
ประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์

 

 

เชิญร่วมการสัมมนา หลักสูตร

"การจัดทำดรรชนีสำรวจความพร้อมเพื่อประเมินคุณภาพตามมาตรฐานชุดใหม่"

  

  ขอเชิญร่วมการสัมมนาหลักสูตร

 

  “การจัดทำดรรชนีสำรวจความพร้อมเพื่อประเมินคุณภาพตามมาตรฐานชุดใหม่”

 

                      รุ่นที่ 8  ในวันที่ 17  มกราคม 2563  

                    ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส กรุงเทพมหานคร

 

  ค่าสมัครท่านละ 1,200 บาท                                                                                         

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์/line 097 – 9428272 

โทรสาร 02 – 1609317 (อัตโนมัติ)

E-mail: attempt2@hotmail.com

 

More...

    

 

เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาการสัมมนา

 หลักสูตร  

  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานชุดใหม่

     กิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ท่านจะได้

       1. สารนิทัศน์การประกันคุณภาพตาม มาตรฐานชุดใหม่

      2. การกำหนดคำสั่งแต่งตั้งเพื่อประกันคุณภาพภายใน

      3. การกำหนดค่าเป้าหมายรายมาตรฐานทั้ง 2 ระดับการศึกษา

      4. การเชื่อมโยงโครงการและงบประมาณให้สอดคล้องมาตรฐาน

      5. การใช้แบบบันทึกภาคสนามภายในเพื่อประกันคุณภาพ

      6. การจัดทำปฏิทินประกันคุณภาพภายในประจำปี (4 ไตรมาส)

      7. การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(ฉบับเต็มและฉบับย่อ)

พบกันที่ 

 

รุ่น

วันสัมมนา

สถานที่

จังหวัด

       7

25 - 26 มกราคม 2563  โรงแรมสวนดุสิต เพลส กรุงเทพมหานคร 
      8  8 - 9 กุมภาพันธ์ 2563   โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท

เชียงใหม่ 

 

     
     

 

iii

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ /Line 097 - 9428272

 

 

More...

  

เรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา

 หลักสูตร “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพยุคใหม่ แบบมุ่งผลลัพธ์”

ขอบข่ายเนื้อหาการสัมมนา

 1. การนำผลการประเมินคุณภาพสู่การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพฯ (ยุคใหม่)

 2. โครงสร้างและรูปแบบแผนพัฒนาคุณภาพ (ยุคใหม่)

 3. แนวทางการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ (ยุคใหม่)

 4. แนวทางการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (ยุคใหม่) 

 5. โครงสร้างแผนปฏิบัติการและหัวข้อการเขียนโครงการ/กิจกรรม (ยุคใหม่)

 6. แนวทางการสร้างตัวชี้วัดความสำเร็จในแผนพัฒนาคุณภาพฯ

 7. การวางแผนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ กิจกรรม (รองรับ สตง.) 

 8. การสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (ยุคใหม่)

 9. แนวทางการเตรียมตัวเพื่อประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก (รอบสี่)

รุ่นที่

กำหนดวันสัมมนา

สถานที่

จังหวัด

19

18 – 19 มกราคม 2563

โรงแรมสวนดุสิต เพลส

กรุงเทพฯ

20

1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

อำเภอหาดใหญ่

 

วิทยากร อ.อรรถพล จันทร์ชีวะ

ผู้ประสานงานเคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่น (UK) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบการศึกษา

และการประกันคุณภาพการศึกษา

 

ค่าสมัครท่านละ 2,500 บาท

(อาหารกลางวัน+อาหารว่าง+วุฒิบัตร+เอกสาร+CD)                                                                                                                          

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์/line 097 – 9428272

 โทรสาร 02 – 1609317 (อัตโนมัติ)

E-mail: attempt2@hotmail.com

 

 

More...

 

   รับประกันความคุ้มค่า โดย เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่น (UK)

 เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนา

    หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

            ความมุ่งหมายของการสัมมนา

1. เพื่อส่งเสริมผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายงาน บุคลากร ให้มีเทคนิคและทักษะสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง

2. เพื่อมอบเครื่องมือและแนวทางการเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ให้สามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

3. เพื่อนำเสนอรูปแบบ แนวทางการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับยุคสมัย รองรับนโยบาย 4.0 และศตวรรษที่ 21

     

รุ่น

  วันสัมมนา

สถานที่

จังหวัด

 

     

 

 

 

 

   5  16 สิงหาคม 62 โรงแรมสวนดุสิต เพลส   กรุงเทพมหานคร
   6  30 สิงหาคม 62 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท           เชียงใหม่
         

 

   

 

                

 

ค่าสมัครท่านละ 1,200 บาท

(อาหารกลางวัน+อาหารว่าง+วุฒิบัตร+เอกสาร+CD)

ติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 097 – 9428272 

โทรสาร 02 – 1609317  (อัตโนมัติ)

http://www.plan-training.com/ E-mail: attempt2@hotmail.com

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 097 – 942 – 8272

 

 

More...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 1

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการสัมมนา 

 

  สำหรับเครือข่ายภาคใต้และผู้สนใจ

เรื่อง “ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่

                     (แบบมุ่งเน้นผลลัพธ์)

          Improvement Plan for Result-based Management

  แผนพัฒนาคุณภาพเป็นคัมภีร์สำคัญของสถานศึกษา ที่ใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาอย่างมีทิศทาง ด้วยเหตุนี้เราจึงทำการสังเคราะห์ พัฒนา และสร้างเป็นหลักสูตร “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ (แบบมุ่งเน้นผลลัพธ์)” ที่ได้ผลและนำสู่การปฏิบัติได้จริง แก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการ และสามารถรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ข้อมูลอย่างรอบด้าน และนำพาสถานศึกษาสู่การเป็นองค์กรชั้นเลิศๆได้ต่อไป

รุ่น

วันสัมมนา

สถานที่

 

 2/2562

 

 3 - 4 สิงหาคม 2562  โรงแรมคริสตัล  หาดใหญ่

 

        ติดต่อสอบถามได้ที่ 097 - 942 - 8272  

                ติดต่อรับใบลงทะเบียนได้ที่ attempt2@hotmail.com                                         

 

More...

บริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
411/491 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel : 097-9428272 Fax : 02-160-9317 Email : attempt2@hotmail.com