ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
สมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


สมศ.
สทศ.
แพลนเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร ““แนวคิดใหม่ในการวิจัยเพื่อการเรียนรู้” (รุ่นที่ 1 หาดใหญ่ 9 ส.ค.) (รุ่น 2 เชียงใหม่ 15 ส.ค.) (รุ่น 3 กรุงเทพ 22 ส.ค.) ค่าสมัครท่านละ 1,200 บาท ติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์/Line 097 – 9428272

 

เชิญร่วมการสัมมนา หลักสูตร “การเขียนโครงการยุคใหม่ แบบมุ่งผลลัพธ์” รุ่นที่ 5 หาดใหญ่ (19 – 20 ก.ย.) รุ่น 6 เชียงใหม่ (26 – 27 ก.ย.) รุ่น 7 กรุงเทพฯ (3 – 4 ต.ค.) สนใจ กรุณาติดต่อที่โทรศัพท์/line 097 – 9428272

 

บริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
หน่วยงานเพื่อการพัฒนาและให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์     ด้านการบริหารจัดการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษามีผลงานการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ อเมริกา เยอรมัน รัสเซีย จีน เวียดนาม มาเลเซีย สปป.ลาว อินเดีย ภูฎาน ตุรกี รวมทั้งประสบการณ์จากการเป็น          ที่ปรึกษาโรงเรียน ชั้นนำในประเทศไทยทั้ง ๔ ภูมิภาคทั่วประเทศไทย       เรามุ่งนำนวัตกรรมและแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่ทันยุคทันสมัย          มอบสู่สถานศึกษาเพื่อความเข้มแข็งและเป็นเสิศด้านคุณภาพ
 
ประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์

  

 

นัดหมายการสัมมนา

 หลักสูตร “แนวคิดใหม่ในการวิจัยเพื่อการเรียนรู้”

 

รุ่นที่

กำหนดวันสัมมนา

สถานที่

จังหวัด

1

9 สิงหาคม 2563

ห้อง convention 3  โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

สงขลา

2

15 สิงหาคม 2563

ห้องไบรท์ตัน เฟส 3 ชั้น 1 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท

เชียงใหม่

3

22 สิงหาคม 2563

ห้องกุมาริกา  โรงแรมสวนดุสิต เพลส

กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์/Line 097 – 9428272  

http://www.plan-training.com/ E-mail: attempt2@hotmail.com

 

More...

 

 

 

 

เรียนท่านผู้ร่วมสัมมนา หลักสูตร

 “การเขียนโครงการยุคใหม่ แบบมุ่งผลลัพธ์”

   ขอบข่ายเนื้อหาการสัมมนา

1. เรียนรู้โครงสร้างและหัวข้อสำคัญที่ควรปรากฏในแบบโครงการ กิจกรรม แบบมุ่งผลลัพธ์ (แบบ P , O , J)

2. ปฏิบัติการเขียนหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและหัวข้ออื่นๆ ( 1 ดรรชนี 7 หัวข้อ )

3. เรียนรู้การวางแผนงบประมาณโครงการ กิจกรรม เพื่อมุ่งประสิทธิภาพ (แบบ บ.ง. 1)

4. เรียนรู้เครื่องมือการประเมินโครงการ (เครื่องมือหมายเลข 1 , 2 , 3A , 3B , 3C)

5. เรียนรู้แบบสรุปโครงการ กิจกรรม แบบมุ่งผลลัพธ์ (เอกสาร Q)

 

รุ่นที่

กำหนดวันสัมมนา

สถานที่

จังหวัด

5

19 - 20 ก.ย. 2563

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

สงขลา

6

26 - 27 ก.ย. 2563

โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท

เชียงใหม่

7

3 - 4 ต.ค. 2563

โรงแรมสวนดุสิต เพลส

กรุงเทพมหานคร

 

ค่าสมัครท่านละ 2,500 บาท (อาหารกลางวัน+อาหารว่าง+วุฒิบัตร+เอกสาร+CD)                                                                                                                         

ติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 097 – 9428272  โทรสาร 02 – 1609317  (อัตโนมัติ)

http://www.plan-training.com/ E-mail: attempt2@hotmail.com

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 097 – 942 - 8272

 

More...

วิจัยเพื่อการเรียนรู้

 

 

 

เรียนเชิญเข้าร่สมการสัมมนา

 หลักสูตร “แนวคิดใหม่ในการวิจัยเพื่อการเรียนรู้”

วัตถุประสงค์การสัมมนา

๑. เพื่อสนับสนุนผู้บริหาร ครูผู้สอน พัฒนากระบวนการวิจัยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา มาตรา 30

๒. เพื่อบริการวิชาการให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน นำกระบวนการทางวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อเสริมศักยภาพครูผู้สอนด้านการวิจัย นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหา พัฒนาสื่อ/กระบวนการเรียนรู้ (ทักษะในยุค New normal)

๔. เพื่อสนับสนุนผู้บริหาร ครูผู้สอน ใช้กระบวนการทางวิจัยในการสร้างผลงาน นวัตกรรม นำความก้าวหน้าอย่างมืออาชีพ

ขอบข่ายเนื้อหาการสัมมนา

1. เรียนรู้แนวคิดใหม่ในการตั้งชื่องานวิจัย (5 รูปแบบ)

2. แนวคิดใหม่ในการกำหนดวัตถุประสงค์และการตั้งสมมุติฐานการวิจัย

3. แนวคิดใหม่ในการกำหนดเครื่องมือการวิจัยและกรอบระยะเวลาการวิจัย

4. แนวคิดใหม่ในการกำหนดขั้นตอนการวิจัย การสรุปผลและการเขียนข้อเสนอแนะการวิจัย

 

รุ่นที่

กำหนดวันสัมมนา

สถานที่

จังหวัด

1

9 สิงหาคม 2563

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

สงขลา

2

15 สิงหาคม 2563

โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท

เชียงใหม่

3

22 สิงหาคม 2563

โรงแรมสวนดุสิต เพลส

กรุงเทพฯ

 

    วิทยากร อ.อรรถพล จันทร์ชีวะ

ผู้ประสานงานเคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่น (UK)  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

 

ค่าสมัครท่านละ 1,200 บาท (อาหารกลางวัน+อาหารว่าง+เกียรติบัตร+เอกสาร+CD)

ติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์/Line 097 – 9428272  โทรสาร 02 – 1609317  (อัตโนมัติ)

http://www.plan-training.com/ E-mail: attempt2@hotmail.com

 

 

More...

                        ขอนัดหมายการสัมมนา

เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

           (แบบมุ่งผลลัพธ์) 

 รุ่น

วันสัมมนา

ห้อง

โรงแรม

 20

22 - 23 ก.พ. 63

 หยาดเพชร

เฟส 1 ชั้น 8

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

 

        ท่านสามารถลงทะเบียนรับเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 8.20 – 8.55 น.

          อย่าลืม! นำเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพ(ฉบับเดิม) หรือแผนปฏิบัติการประจำปี

              และเครื่องคิดเลข  เพื่อใช้ประกอบการทำกิจกรรม

   

            รบกวนตรงต่อเวลาด้วยนะคะ

 

             สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทรศัพท์/LINE  097 - 942 - 8272               

             

                          พบกันวันสัมมนานะคะ

      


 

More...

  

เรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา

 หลักสูตร “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพยุคใหม่ แบบมุ่งผลลัพธ์”

ขอบข่ายเนื้อหาการสัมมนา

 1. การนำผลการประเมินคุณภาพสู่การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพฯ (ยุคใหม่)

 2. โครงสร้างและรูปแบบแผนพัฒนาคุณภาพ (ยุคใหม่)

 3. แนวทางการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ (ยุคใหม่)

 4. แนวทางการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (ยุคใหม่) 

 5. โครงสร้างแผนปฏิบัติการและหัวข้อการเขียนโครงการ/กิจกรรม (ยุคใหม่)

 6. แนวทางการสร้างตัวชี้วัดความสำเร็จในแผนพัฒนาคุณภาพฯ

 7. การวางแผนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ กิจกรรม (รองรับ สตง.) 

 8. การสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (ยุคใหม่)

 9. แนวทางการเตรียมตัวเพื่อประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก (รอบสี่)

รุ่นที่

กำหนดวันสัมมนา

สถานที่

จังหวัด

19

18 – 19 มกราคม 2563

โรงแรมสวนดุสิต เพลส

กรุงเทพฯ

20

1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

อำเภอหาดใหญ่

 

วิทยากร อ.อรรถพล จันทร์ชีวะ

ผู้ประสานงานเคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่น (UK) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบการศึกษา

และการประกันคุณภาพการศึกษา

 

ค่าสมัครท่านละ 2,500 บาท

(อาหารกลางวัน+อาหารว่าง+วุฒิบัตร+เอกสาร+CD)                                                                                                                          

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์/line 097 – 9428272

 โทรสาร 02 – 1609317 (อัตโนมัติ)

E-mail: attempt2@hotmail.com

 

 

More...

บริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
411/491 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel : 097-9428272 Fax : 02-160-9317 Email : attempt2@hotmail.com