ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
สมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


สมศ.
สทศ.
แพลน 

 

บริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
หน่วยงานเพื่อการพัฒนาและให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์     ด้านการบริหารจัดการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษามีผลงานการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ อเมริกา เยอรมัน รัสเซีย จีน เวียดนาม มาเลเซีย สปป.ลาว อินเดีย ภูฎาน ตุรกี รวมทั้งประสบการณ์จากการเป็น          ที่ปรึกษาโรงเรียน ชั้นนำในประเทศไทยทั้ง ๔ ภูมิภาคทั่วประเทศไทย       เรามุ่งนำนวัตกรรมและแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่ทันยุคทันสมัย          มอบสู่สถานศึกษาเพื่อความเข้มแข็งและเป็นเสิศด้านคุณภาพ
 
ประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์

                        ขอนัดหมายการสัมมนา

เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

           (แบบมุ่งผลลัพธ์) 

 รุ่น

วันสัมมนา

ห้อง

โรงแรม

 20

22 - 23 ก.พ. 63

 หยาดเพชร

เฟส 1 ชั้น 8

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

 

        ท่านสามารถลงทะเบียนรับเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 8.20 – 8.55 น.

          อย่าลืม! นำเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพ(ฉบับเดิม) หรือแผนปฏิบัติการประจำปี

              และเครื่องคิดเลข  เพื่อใช้ประกอบการทำกิจกรรม

   

            รบกวนตรงต่อเวลาด้วยนะคะ

 

             สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทรศัพท์/LINE  097 - 942 - 8272               

             

                          พบกันวันสัมมนานะคะ

      


 

More...

  

เรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา

 หลักสูตร “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพยุคใหม่ แบบมุ่งผลลัพธ์”

ขอบข่ายเนื้อหาการสัมมนา

 1. การนำผลการประเมินคุณภาพสู่การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพฯ (ยุคใหม่)

 2. โครงสร้างและรูปแบบแผนพัฒนาคุณภาพ (ยุคใหม่)

 3. แนวทางการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ (ยุคใหม่)

 4. แนวทางการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (ยุคใหม่) 

 5. โครงสร้างแผนปฏิบัติการและหัวข้อการเขียนโครงการ/กิจกรรม (ยุคใหม่)

 6. แนวทางการสร้างตัวชี้วัดความสำเร็จในแผนพัฒนาคุณภาพฯ

 7. การวางแผนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ กิจกรรม (รองรับ สตง.) 

 8. การสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (ยุคใหม่)

 9. แนวทางการเตรียมตัวเพื่อประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก (รอบสี่)

รุ่นที่

กำหนดวันสัมมนา

สถานที่

จังหวัด

19

18 – 19 มกราคม 2563

โรงแรมสวนดุสิต เพลส

กรุงเทพฯ

20

1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

อำเภอหาดใหญ่

 

วิทยากร อ.อรรถพล จันทร์ชีวะ

ผู้ประสานงานเคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่น (UK) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบการศึกษา

และการประกันคุณภาพการศึกษา

 

ค่าสมัครท่านละ 2,500 บาท

(อาหารกลางวัน+อาหารว่าง+วุฒิบัตร+เอกสาร+CD)                                                                                                                          

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์/line 097 – 9428272

 โทรสาร 02 – 1609317 (อัตโนมัติ)

E-mail: attempt2@hotmail.com

 

 

More...

 

 

เชิญร่วมการสัมมนา หลักสูตร

"การจัดทำดรรชนีสำรวจความพร้อมเพื่อประเมินคุณภาพตามมาตรฐานชุดใหม่"

  

  ขอเชิญร่วมการสัมมนาหลักสูตร

 

  “การจัดทำดรรชนีสำรวจความพร้อมเพื่อประเมินคุณภาพตามมาตรฐานชุดใหม่”

 

                      รุ่นที่ 8  ในวันที่ 17  มกราคม 2563  

                    ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส กรุงเทพมหานคร

 

  ค่าสมัครท่านละ 1,200 บาท                                                                                         

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์/line 097 – 9428272 

โทรสาร 02 – 1609317 (อัตโนมัติ)

E-mail: attempt2@hotmail.com

 

More...

 ขอนัดหมายการสัมมนา

  

 

เรียนท่านผู้ร่วมสัมมนา หลักสูตร

การจัดทำดรรชนีสำรวจความพร้อม

   เพื่อประเมินคุณภาพตามมาตรฐานชุดใหม่

  

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา  8.20  น.

      เริ่มการสัมมนา 9.00 น.

            (รบกวนตรงต่อเวลาด้วยนะคะ)

 

    โปรดนำ แผนปฏิบัติการประจำปี

                  เครื่องคิดเลข มาด้วยนะคะ

พบกันที่

รุ่น

  วันสัมมนา

ห้องสัมมนา

สถานที่

 8

17 มกราคม 63 ห้องกุมาริกา ชั้น 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  กรุงเทพฯ

 

     

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์/LINE

   097 – 942 - 8272

 

 

More...

    

 

เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาการสัมมนา

 หลักสูตร  

  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานชุดใหม่

     กิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ท่านจะได้

       1. สารนิทัศน์การประกันคุณภาพตาม มาตรฐานชุดใหม่

      2. การกำหนดคำสั่งแต่งตั้งเพื่อประกันคุณภาพภายใน

      3. การกำหนดค่าเป้าหมายรายมาตรฐานทั้ง 2 ระดับการศึกษา

      4. การเชื่อมโยงโครงการและงบประมาณให้สอดคล้องมาตรฐาน

      5. การใช้แบบบันทึกภาคสนามภายในเพื่อประกันคุณภาพ

      6. การจัดทำปฏิทินประกันคุณภาพภายในประจำปี (4 ไตรมาส)

      7. การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(ฉบับเต็มและฉบับย่อ)

พบกันที่ 

 

รุ่น

วันสัมมนา

สถานที่

จังหวัด

       

     
      8  8 - 9 กุมภาพันธ์ 2563   โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท

เชียงใหม่ 

 

     
     

 

iii

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ /Line 097 - 9428272

 

 

More...

บริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
411/491 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel : 097-9428272 Fax : 02-160-9317 Email : attempt2@hotmail.com